Sunday, July 11, 2010

Eczema Herbs

In formulas for eczema, you should always use:
Jing Jie
Fang Feng
Niu Bang Zi
Chan Tui
Ku Shen
Yi Yi Ren
Zhi Mu
Sheng Di Huang
Shi Gao
Mu Dan Pi
Gan Cao

It there is a lot of dryness add:
Tian Dong - 5 gms
Mai Dong - 5 gms

For Blood def add Women's Precious Pills

Herbs can be found at www.eastearthtrade.com

No comments: